Bèques de caractèr generau entaht Cors Academic 2018/2019

Home/Noticias/Bèques de caractèr generau entaht Cors Academic 2018/2019

Bèques de caractèr generau entaht Cors Academic 2018/2019

Vielha, 17 d’agost de 2018.- Eth Conselh Generau d’Aran, mejançant era Oficina Joenessa dera Val d’Aran, darà informacion e assessorament sus era convocatòria de bèques de caractèr generau entath cors 2018/2019, deth Ministèri d’Educacion.

Aguestes bèques includiràn quauqua o quauques des següentes quantitats:
– Quantitats fixes: bèca matricula, quantitat fixa relacionada damb era renda der estudiant, quantitat fixa relacionada damb era residéncia der estudiant pendent eth cors escolar e/o bèca basica.

– Quantitat variabla: resultarà dera ponderacion dera nòta mieja der expedient der estudiant e era sua renda familhara.

BÈQUES DE CARACTÈR GENERAU ENTÀ ESTUDIANTS DE CORSI POSTOBLIGATÒRIS E SUPERIORS NON UNIVERSITARIS:

Es bèques se convòquen entàs estudis següents:

 • Prumèr e dusau cors de bachelierat
 • Formacion Professionau de grad miei e superior
 • Ensenhaments artistics professionaus
 • Ensenhaments esportius
 • Ensenhaments artistics superiors
 • Estudis religiosi superiors
 • Estudis militars superiors
 • Estudis d’idiòmes realizadi en escòles oficiaus de titularitat des administracions educatives
 • Corsi de preparacion entàs pròves d’accès ara Formacion Professionau impartidi per centres publics e concertadi
 • Formacion professionau basica

Requisits generaus:

 • Non èster en possession o non auer es requisits legaus entara obtencion d’un títol deth madeish o superior nivèu entath quau se sollicite era bèca.
 • Èster espanhòu, o possedir era nacionalitat d’un Estat membre dera Union Europèa.
 • Amassar eth rèste de requisits academics e economics qu’especifique era convocatòria.

Requisits academics:

 • Èster matriculat en 2018/2019 deth cors complèt o as moduls que determine era convocatòria d’un des ensenhaments nomentadi anteriorments.
 • S’auràn en compde es nòtes mieges des corsi anteriros.

Requisits economics:

 • Non passar es limits dera renda e patrimòni familhau establidi ena convocatòria.

Sollicituds:

Era sollicitud s’a de completar mejançant eth formulari accessible via internet a trauès dera sedença electronica deth Departament ena adreça:

https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

Non cau aportar documentacion, sonque en determinades situacions s’aurà d’aportar era documentacion concrèta que se li especificarà en formulari. Mès, entà ramplir corrèctament eth formulari ei de besonh auer era següenta documentacion:

 • DNI de toti es membres computables dera familha
 • Numèro de compde bancari (eth sollicitant a d’èster titular o cotitular)
 • Matricula deth cors 2018/2019
 • Donades deth cors anterior (nòm e localitat deth centre a on se realizèren es estudis er an anterior o eth darrèr an estudiat)
 • S’er estudiant demore dehòra deth domicili familhau pendent eth cors escolar:
  • Contracte de loguèr
  • Donades dera residéncia (nom, adreça, CIF/NIF, impòrt)
 • Títol de familha nombrosa
 • Resolucion de reconeishement dera discapacitat (se i a quauque frair o fraia afectat)
 • Frair/a universitaris, donades dera universitat a on estúdie.

Eth tèrme de presentacion des sollicituds ei enquiath 1 d’octobre de 2018.

 

BÈQUES DE CARACTÈR GENERAU ENTÀ ESTUDIANTS D’ENSENHAMENTS UNIVERSITARIS:

Es bèques se convòquen entàs estudis següents:

Ensenhaments universitaris de Grad e de Màster

 • Cors de preparacion entar accès ara universitat de majors de 25 ans impartidi per universitats publiques.
 • Complements de formacion entar accès a màster, grad o entà seguir estudis oficiaus de licenciatures. 

Requisits generaus:

Non èster en possession o non auer es requisits legaus entara obtencion d’un títol deth madeish o superior nivèu entath quau se sollicite era bèca.

 • Èster espanhòu, o possedir era nacionalitat d’un Estat membre dera Union Europèa.
 • Amassar eth rèste de requisits academics e economics qu’especifique era convocatòria.

Requisits academics:

 • Èster matriculat en 2018/2019 de 60 crèdits enes estudis de Grad.
 • Tà estudinats de prumèr an, s’aurà en compde era nòta d’accès ara universitat.
 • Tà estudiants de dusau cors, auer aprovat es credits e eth rendiment academic establit ena convocatòria.

Requisits economics:

 • Non passar es limits dera renda e patrimòni familhau establidi ena convocatòria.

Sollicituds:

Era sollicitud s’a de completar mejançant eth formulari accessible via internet a trauès dera sedença electronica deth Departament ena adreça:

https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

Non cau aportar documentacion, sonque en determinades situacions s’aurà d’aportar era documentacion concrèta que se li especificarà en formulari. Mès, entà ramplir corrèctament eth formulari ei de besonh auer era següenta documentacion:

 • DNI de toti es membres computables dera familha
 • Numèro de compde bancari (eth sollicitant a d’èster titular o cotitular)
 • Matricula deth cors 2018/2019
 • Donades deth cors anterior (nòm e localitat deth centre a on se realizèren es estudis er an anterior o eth darrèr an estudiat)
 • Entà estudiants de prumèr cors era nota d’accès ara universitat
 • S’er estudiant demore dehòra deth domicili familhau pendent eth cors escolar:
  • Contracte de loguèr
  • Donades dera residéncia (nom, adreça, CIF/NIF, impòrt)
 • Títol de familha nombrosa
 • Resolucion de reconeishement dera discapacitat (se i a quauque frair o fraia afectat)
 • Frair/a universitaris, donades dera universitat a on estúdie.

Eth tèrme de presentacion des sollicituds ei enquiath 15 d’octobre de 2018.

Entà mès informacion vos podetz adreçar tara Oficina Joenessa dera Val d’Aran, plaçada en carrèr Major, 36. Concertant ora per auança, en orari d’atencion ath public: de deluns a diuendres de 8.00 a 15.00 ores. Tel: 973 64 06 25. Email: joenessa@aran.org

Entà ampliar informacion, en següent link podetz consultar era pagina web qu’a elaborat eth ministèri entara convocatòria des bèques:

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/inicio.html

By |2018-08-17T11:53:41+00:00agosto 17th, 2018|Noticias|Comentarios desactivados en Bèques de caractèr generau entaht Cors Academic 2018/2019

About the Author:

Beques de caràcter general pel Curs Acadèmic 2018/2019

Vielha, 17 d’agost de 2018.- El Conselh Generau d’Aran, mitjançant l’Oficina de Joventut, donarà informació i assessorament sobre convocatòria de beques de caràcter general pel curs 2018-2019, del Ministeri d’Educació.

Aquestes beques inclouran alguna o algunes de les següents quantitats:

– Quantitats fixes: beca matricula, quantitat fixa relacionada amb la renda de l’estudiant, quantitat fixa relacionada amb la residència de l’estudiant pendent el curs escolar i/o beca bàsica.

– Quantitat variable: resultarà de la ponderació de la nota mitja de l’expedient de l’estudiant i la seva renda familiar.

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL PER ESTUDIANTS DE CURSOS POSTOBLIGATÒRIS I SUPERIORS NO UNIVERSITARIS:

Les beques es convoquen pels següents estudis:

– Primer i segon curs de batxillerat

– Formació Professional de grau mig i superior

– Ensenyaments artístics professionals

– Ensenyaments esportius

– Estudis d’idiomes realitzats a escoles oficials de titularitat de les administracions educatives

– Ensenyaments artístics superiors

– Estudis religiosos superiors

– Estudis militars superiors

– Cursos de preparació per les proves d’accés a la Formació Professional impartits pels centres públics i concertats

– Programes de qualificació professional inicial

Requisits generals:

– No tenir possessió o no tenir els requisits legals per l’obtenció d’un títol del mateix o superior nivell pel qual se sol·licita la beca.

– Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea.

– Reunir la resta de requisits acadèmics i econòmics que especifica la convocatòria.

Requisits acadèmics:

– Estar matriculat en el 2018/2019 del curs complet o als mòduls que determina la convocatòria.

Requisits econòmics:

– No passar els límits de la renda i patrimoni familiar establert en la convocatòria.

Sol·licituds:

La sol·licitud s’ha de completar mitjançant el formulari accessible carretera Internet a través de la seu electrònica del Departament en l’adreça https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

No cal aportar documentació, només en determinades situacions es tindrà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari. Però, per emplenar correctament el formulari és necessari tenir la següent documentació:

– DNI de tots els membres computables de la família

– Número de compte bancari (el sol·licitant ha de ser titular o co-titular)

– Matrícula del curs 2018/2019

– Dades del curs anterior (nom i localitat del centre on es van realitzar els estudis l’any anterior)

– Si l’estudiant roman fora del domicili familiar pendent el curs escolar:

o Contracte de lloguer

o Dades de la residència

– Títol de família nombrosa

– Resolució de reconeixement del discapacitat (s’hi ha algun germà o germana afectada)

– Germà/na universitaris, dades de la universitat on estudiï.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 1 d’octubre de 2018.

 

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL PER ESTUDIANTS D’ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS:

Les beques es convoquen pels estudis següents:

– Ensenyaments universitaris de Grau i de Màster

– Ensenyaments universitaris de llicenciatures i diplomatures.

– Curs de preparació per l’accés a la universitat de majors de 25 anys impartits per universitats públiques.

– Complements de formació per l’accés a màster, grau o per seguir estudis oficials de llicenciatures.

Requisits generals:

– No tenir possessió o no tenir els requisits legals per l’obtenció d’un títol del mateix o superior nivell pel qual se sol·licita la beca.

– Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea.

– Reunir la resta de requisits acadèmics i econòmics que especifica la convocatòria.

Requisits acadèmics generals:

– Estar matriculat en el 2018/2019 de 60 crèdits en els estudis de Grau

– Per estudis de primer o segon cicle: El nombre de crèdits que resulti de dividir el total de crèdits que integri el pla estudis entre els anys de que es compongui.

– Per estudiants de segon curs, tenir aprovat els crèdits i el rendiment acadèmic establert en la convocatòria.

Requisits econòmics:

– No passar els límits de la renda i patrimoni familiar establert en la convocatòria.

Sol·licituds:

La sol·licitud s’ha de completar mitjançant el formulari accessible via Internet a través de la seu electrònica del Departament en l’adreça https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

No cal aportar documentació, només en determinades situacions es tindrà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari. A més, per emplenar correctament el formulari és necessari tenir la següent documentació:

– DNI de tots els membres computables de la família

– Número de compte bancari (el sol·licitant ha de ser titular o co-titular)

– Matrícula del curs 2018/2019

– Dades del curs anterior (nom i localitat del centre on es van realitzar els estudis l’any anterior)

– Per estudiants de primer curs la nota d’accés a la universitat

– Si l’estudiant roman fora del domicili familiar pendent el curs escolar:

o Contracte de lloguer

o Dades de la residència

– Títol de família nombrosa

– Resolució de reconeixement del discapacitat (s’hi ha algun germà o germana afectada)

– Germà/na universitaris, dades de la universitat on estudiï.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 15 d’octubre de 2018.

Per a més informació podeu adreçar-vos a l’Oficina de Joventut (C/Major, 36), concertant hora per avanç, en l’horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 08h00 a 15h00. Tel: 973 64 06 25Email: joenessa@aran.org

Per ampliar informació, en el següent link podeu consultar la web que ha elaborat el ministeri per la convocatòria de les beques:

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/inicio.html

By |2018-08-17T11:57:31+00:00agosto 17th, 2018|Noticias|Comentarios desactivados en Beques de caràcter general pel Curs Acadèmic 2018/2019

About the Author:

Becas de carácter general para el Curso Académico 2018/2019

Vielha, 17 de agosto de 2018.- El Conselh Generau d’Aran, a través de la Oficina de Juventud, informará y asesorará sobre convocatoria de becas de carácter general para el curso 2018-2019, del Ministerio de Educación.

Estas becas incluirán alguna o algunas de las siguientes cantidades:

– Cantidades fijas: beca matricula, cantidad fija relacionada con la renta del estudiante, cantidad fija relacionada con la residencia del estudiante pendiente el curso escolar y/o beca básica.

– Cantidad variable: resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y su renta familiar.

BECAS DE CARÁCTER GENERAL PARA ESTUDIANTES DE CURSOS POSTOBLIGATORIOS Y SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS:

Las becas se convocan para los siguientes estudios:

– Primero y segundo curso de bachillerato

– Formación Profesional de grado medio y superior

– Enseñanzas artísticas profesionales

– Enseñanzas deportivas

– Estudios de idiomas realizados a escuelas oficiales de titularidad de las administraciones educativas

– Enseñanzas artísticas superiores

– Estudios religiosos superiores

– Estudios militares superiores

– Cursos de preparación por las pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos por los centros públicos y concertados

– Programas de calificación profesional inicial

Requisitos generales:

– No tener posesión o no tener los requisitos legales por la obtención de un título del mismo o superior nivel por el cual se solicita la beca.

– Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.

– Reunir el resto de requisitos académicos y económicos que especifica la convocatoria.

Requisitos académicos:

– Estar matriculado en el curso 2018/2019 completo o a los módulos que determina la convocatoria.

Requisitos económicos:

– No pasar los límites de la renta y patrimonio familiar establecido en la convocatoria.

Solicitudes:

La solicitud se tiene que completar mediante el formulario accesible carretera Internet a través de la sede electrónica del Departamento en la dirección https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

No hay que aportar documentación, sólo en determinadas situaciones se tendrá que aportar la documentación concreta que se le especificará en el formulario. Pero, para rellenar correctamente el formulario es necesario tener la siguiente documentación:

– DNI de todos los miembros computables de la familia

– Número de cuenta bancaria (el solicitante tiene que ser titular o cotitular)

– Matrícula del curso 2018/2019

– Datos del curso anterior (nombre y localidad del centro donde se realizaron los estudios el año anterior)

– Si el estudiante permanece fuera del domicilio familiar durante el curso escolar:

– Contrato de alquiler

– Datos de la residencia

– Título de familia numerosa

– Resolución de reconocimiento del discapacitado (se tiene algún hermano/a afectado/a)

– Hermano/a universitarios, datos de la universidad donde estudie.

El plazo de presentación de las solicitudes es hasta el 1 de octubre de 2018.

 

BECAS DE CARÁCTER GENERAL PARA ESTUDIANTES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:

Las becas se convocan para los siguientes estudios:

– Enseñanzas universitarias de Grado y de Máster

– Enseñanzas universitarias de licenciaturas y diplomaturas.

– Curso de preparación para el acceso a la universidad de mayores de 25 años impartidos por universidades públicas.

– Complementos de formación para el acceso a máster, grado o para seguir estudios oficiales de licenciaturas.

Requisitos generales:

– No tener posesión o no tener los requisitos legales por la obtención de un título del mismo o superior nivel por el cual se solicita la beca.

– Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.

– Reunir el resto de requisitos académicos y económicos que especifica la convocatoria.

Requisitos académicos generales:

– Estar matriculado en el 2018/2019 de 60 créditos en los estudios de Grado

– Para estudios de primero o segundo ciclo: El número de créditos que resulte de dividir el total de créditos que integre el plano estudios entre los años de que se componga.

– Para estudiantes de segundo curso, tener aprobado los créditos y el rendimiento académico establecido en la convocatoria.

Requisitos económicos:

– No pasar los límites de la renta y patrimonio familiar establecido en la convocatoria.

Solicitudes:

La solicitud se ha de completar mediante el formulario accesible vía Internet a través de la sede electrónica del Departamento en la dirección https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

No hay que aportar documentación, sólo en determinadas situaciones se tendrá que aportar la documentación concreta que se le especificará en el formulario. Además, para rellenar correctamente el formulario es necesario tener la siguiente documentación:

– DNI de todos los miembros computables de la familia

– Número de cuenta bancario (el solicitante tiene que ser titular o cotitular)

– Matrícula del curso 2018/2019

– Datos del curso anterior (nombre y localidad del centro donde se realizaron los estudios el año anterior)

– Para estudiantes de primer curso la nota de acceso en la universidad

– Si el estudiante permanece fuera del domicilio familiar durante el curso escolar:

– Contrato de alquiler

– Datos de la residencia

– Título de familia numerosa

– Resolución de reconocimiento del discapacitado (si tiene algún hermano/a afectado/a)

– Hermano/a universitarios, datos de la universidad donde estudie.

El plazo de presentación de las solicitudes es hasta el 15 de octubre de 2018.

Para más información podéis dirigiros a la Oficina de Juventud (C/Mayor, 36. Vielha) y concertar hora en horario de atención al público: de lunes a viernes de 08h00 a 15h00. Tel: 973 64 06 25. Email: joenessa@aran.org

Para ampliar información, en el siguiente link podéis consultar la web que ha elaborado el ministerio para la convocatoria de las becas:

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/inicio.html

By |2018-08-17T11:57:20+00:00agosto 17th, 2018|Noticias|Comentarios desactivados en Becas de carácter general para el Curso Académico 2018/2019

About the Author: