El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 7 de juny de 2019

Vielha, 16 d’abril de 2019.- A partir d’avui i fins el dia 7 de juny, es podran presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions en règim de concurrència competitiva per al pagament de lloguer 2019, a través de l’Oficina de Joenessa del Conselh Generau d’Aran.

Per accedir a la concessió d’aquestes subvencions cal complir els següents requisits:

– Acreditar la residència legal a Catalunya.

– Tenir uns ingressos (de l’any 2017) de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer i que no superin el màxim establert en les bases de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).

– Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu habitatge habitual i permanent i ser-hi empadronat.

– No pagar un lloguer mensual superior a: Demarcació de Lleida: 450 €

* Famílies nombroses 900€

– Haver domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

– Estar al dia en el pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.

– Pagar el lloguer per mitjà de: transferència bancària, ingrés en el compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca, almenys a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

– No estar sotmès a cap de les supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions.

– Complir amb les obligacions tributàries davant de l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

Documentació:

– DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.

– Certificat de convivència que acredita el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

– Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cada un dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:

– Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF 2017) de la persona sol·licitant i de cada un dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

– Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

– Declaració responsable d’ingressos anuals, en situacions excepcionals, quan la persona que sol·liciti la subvenció o algun dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada en els punts anteriors.

– Informe socioeconòmic emès pels serveis bàsics d’atenció social municipal en el cas que tots els ingressos d’una unitat de convivència s’acreditin per mitja d’una declaració responsable.

– Situacions excepcionals, Justificant els ingressos de l’any en curs, quan la persona sol·licitant o algun dels membres que formen la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació laboral o d’ingressos en el període a acreditar, d’acord amb la convocatòria.

– Informe de vida laboral, en els casos en què no s’acreditin ingressos amb la presentació de la declaració de l’IRPF corresponent.

– Llibre de família, si és necessari.

– Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

– Rebuts de lloguer corresponents a l’any 2019 (Hi ha de posar: qui paga, qui cobra i import).

– Sol·licitud a nom de la persona sol·licitant (model).

– Full bancari (model).

– Declaració responsable (model).

– Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de persones amb alguna discapacitat.

– Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere.

– Acreditació de la condició de víctima de terrorisme.

– Títol de família nombrosa vigent.

– Títol de família monoparental vigent.

– Documentació acreditativa de ser persona jove ex-tutelada.

Termini:

El termini de presentació finalitza el 7 de juny de 2019.

Més informació Oficina de Joenessa del Conselh Generau d’Aran

C/ Major, 36 de Vielha. 973640625.

Horari d’atenció al públic: dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.

Amb cita prèvia.

Ver documento