El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2018

Vielha, 22 de maig de 2018.- A partir d’avui i fins el dia 29 de juny, es podran presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions en règim de concurrència competitiva per al pagament de lloguer 2018, a través de l’Oficina de Joenessa del Conselh Generau d’Aran.

 

Per accedir a la concessió d’aquestes subvencions cal complir els següents requisits:

 

–           Acreditar la residència legal a Catalunya

–           Tenir uns ingressos (de l’any 2016) de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer i que no superin el màxim establert en les bases de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).

–           Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu habitatge habitual i permanent i ser-hi empadronat.

–           No pagar un lloguer mensual superior a: Demarcació de Lleida: 400 €

*Famílies nombroses 900€

–           Haver domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

–           Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.

–           Pagar el lloguer per mitjà de: transferència bancària, ingrés en el compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca, almenys a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

–           No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions.

–           Complir amb les obligacions tributàries davant de l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

 

Documentació:

–           Fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.

–           Certificat de convivència que acredita el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

–           Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i de cada un dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:

–           Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF 2016) de la persona sol·licitant i de cada un dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

–           Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

–           Declaració responsable d’ingressos anuals, en situacions excepcionals, quan la persona que sol·liciti la subvenció o algun dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada en els punts anteriors.

–           Informe socioeconòmic emès pels serveis bàsics d’atenció social municipal en el cas que tots els ingressos d’una unitat de convivència s’acreditin per mitjà d’una declaració responsable.

–           Situacions excepcionals, justificant els ingressos de l’any en el curs, quan la persona sol·licitant o algun dels membres que formen la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació laboral o d’ingressos en el període a acreditar, d’acord amb la convocatòria.

–           Informe de vida laboral, en els casos en què no s’acreditin ingressos amb la presentació de la declaració de l’IRPF corresponent.

–           Fotocòpia compulsada del llibre de família.

–           Fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

–           Fotocòpia compulsada o original de tots els rebuts de lloguer corresponent a l’any 2018 (Ha de posar: qui paga, qui cobra i import).

–           Sol·licitud a nom de la persona sol·licitant i signatura de totes les persones de la unitat de convivència (model).

–           Full bancari (model).

–           Declaració responsable (model).

–           Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de persones amb alguna discapacitat.

–           Acreditació de la condició de víctima de terrorisme.

–           Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa.

–           Fotocòpia compulsada del títol de família monoparental.

–           Documentació acreditativa de ser persona jove ex-tutelada.

Termini:

El termini de presentació finalitza el 29 de juny de 2018.

Per a més informació us podeu adreçar a l’Oficina de Joenessa del Conselh Generau d’Aran, c/ Major, 36 de Vielha. O bé trucant al T. 973640625.

Horari d’atenció al públic: dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores. És indispensable demanar cita prèvia.

Convocatòria Loguer

Bases reguladores Loguèr