El període per presentar les sol·licituds serà fins al proper dia 18 de juny de 2018

Vielha, 21 de maig de 2018.- El Conselh Generau d’Aran, mitjançant l’Oficina de Joventut, donarà suport a la convocatòria de les ajudes per als estudiants universitaris de les comarques de l’àmbit d’Aran i l’Alt Pirineu (APA).

Les beques s’adrecen a estudiants de les universitats públiques catalanes.

Aquests ajuts es concediran per a la mobilitat, aquesta mobilitat s’entén com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar. Poden ser beneficiaris els estudiants que compleixin els requisits que segueixen.

Requisits generals:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea. En cas dels estudiants estrangers no-comunitaris han d’acreditar la seva condició de residents.
 2. Residir en una de les set comarques: Aran, Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Solsonès, com a mínim des l’1 de gener del 2015.

Requisits acadèmics:

 1. Estar inscrit o inscrita en una universitat del sistema universitari català el curs 2017-2018 en uns estudis encaminats a l’obtenció d’un títol oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura o ensenyaments universitaris tècnics.
 2. Estar inscrit o inscrita en uns estudis que s’imparteixin de manera presencial.
 3. En els estudis de grau, estar inscrit o inscrita en el curs actual de 60 crèdits, en el cas d’inscripció per al curs complet, o de 30 crèdits, en els casos d’inscripció semestral, per cada semestre. En el cas d’estar inscrit en un nombre inferior de crèdits, cal aportar una acreditació del centre que justifica que s’ha inscrit del nombre màxim de crèdits d’acord amb l’organització administrativa del centre. No poden acollir-se a aquella opció als alumnes que, pel seu rendiment acadèmic en els cursos anteriors, no s’hagin pogut inscriure al nombre de crèdits previstos.
 4. Tenir superat el 80% dels crèdits inscrits en el curs anterior o l’últim curs efectuat en els ensenyaments de les branques de coneixement d’arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques i el 60%, en cas dels ensenyaments tècnics de les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura, només en cas de les persones sol·licitants que no inicien per primera vegada estudis universitaris el curs 2017-2018.
 5. Romanen exclosos d’aquesta convocatòria les persones que tinguin alguna titulació universitària superior i les persones que tinguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar.

Requisits econòmics:

Cal no sobrepassar els límits de renda familiar disponible i de patrimoni establerts.

L’import màxim per a cada ajut serà de 2.000 euros.

Sol·licituds i documentació:

La sol·licitud ha de completar-se mitjançant el formulari accessible via internet a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Documentació a adjuntar:

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat del/de la sol·licitant i de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 14 anys.
 • Número del compte bancari de la persona sol·licitant.
 • Certificat municipal de convivència on consta la data d’inscripció en el padró de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades, almenys des de l’1 de gener de 2015. En el cas que les persones s’hagin empadronat posteriorment a l’1 de gener de 2015, a més del certificat de convivència on consta la data d’alta del padró municipal de tota la unitat familiar, cal presentar la documentació acreditativa del centre d’ensenyament on la persona sol·licitant ha estudiat el curs 2015-2016 i/o qualsevol altra documentació que sigui acreditativa d’aquesta circumstància.
 • Fotocòpia de l’imprès de la matrícula universitària corresponent al curs 2017-2018 amb l’acreditació que s’ha fet efectiu el pagament. Si s’ha optat per la matrícula semestral, cal presentar el dels dos semestres.
 • Fotocòpia de l’imprès de la matrícula universitària corresponent al curs 2016-2017. Si s’ha optat per la matrícula semestral, cal presentar el dels dos semestres (només en cas de les persones sol·licitants que no inicien per primera vegada estudis universitaris el curs 2017-2018).
 • Certificació acadèmica completa, on consten les assignatures i la convocatòria en què s’han obtingut, en el cas de les persones sol·licitants que no cursen per primera vegada estudis universitaris. En aquesta certificació també ha de constar, de manera clara, el total de crèdits matriculats i el total de crèdits aprovats en el curs acadèmic 2016-2017.
 • En el cas de les persones sol·licitants que cursen per primera vegada estudis universitaris nota PAU.
 • En els casos que l’estudiant no s’hagi matriculat de la quantitat de crèdits exigits per la convocatòria, cal justificar que s’ha matriculat del nombre màxim de crèdits d’acord amb l’organització administrativa del centre o pel motiu de finalitzar els estudis.

Per a que cap jove de la Val d’Aran es quedi sense poder participar en aquesta convocatòria, l’Oficina de Joventut del Conselh Generau d’Aran facilitarà la tramitació de la documentació d’aquesta línia d’ajuts.

Per sol·licitar aquest ajut poden dirigir-se a l’Oficina de Joventut, amb cita prèvia, situada al Carrer Major 36, en l’horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores. Telèfon: 973640625

El termini per presentar les sol·licituds serà fins al proper dia 18 de juny de 2018.

Bases Reguladores

Convocatòria